Deklaracja dostępności strony internetowej

Pola oznaczone (gwiazdką) są wymagane.
Dane podmiotu i strony
Wpisz oficjalną nazwę podmiotu, który publikuje Deklarację.
Wpisz nazwę strony w dopełniaczu, np. Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły nr 100 w Miasteczku.
Wpisz adres URL wraz z protokołem http:// lub https://
Data publikacji strony internetowej
dzień-miesiąc-rok
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej
Wybierz datę aktualizacji, która miała istotny wpływ na dostępność strony.
Oświadczenie - status pod względem zgodności
Wybierz opcję „zgodna”, jeśli strona jest w pełni zgodna z ustawą. Wybierz opcję „częściowo zgodna”, jeśli wymogi ustawy są spełnione z pewnymi nielicznymi wyjątkami. Wybierz opcję „niezgodna”, jeśli większość wymogów określonych w ustawie nie jest spełniona.
Wypełnij, jeśli w pytaniu o status zgodności została wybrana opcja `częściowo zgodna` lub `niezgodna`. Wskaż wymagania albo sekcje/treści/elementy/funkcje strony, które są niezgodne z wymogami określonymi w ustawie o dostępności cyfrowej. Każdą niezgodność zapisz w odrębnym wierszu.
Wypełnij, jeśli w pytaniu o status zgodności została wybrana opcja `Częściowo zgodna` lub `Niezgodna`, a powodem niezgodności są dozwolone wyłączenia wskazane w art. 3.2 Ustawy (np. dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku). Wskaż wymagania albo sekcje/treści/elementy/funkcje, które są niezgodne wymogami dostępności, ale zostały wyłączone oraz wpisz powód wyłączenia. Każde wyłaczenie zapisz w odrębnym wierszu.
Wpisz adres URL strony lub dokumentu do pobrania z oceną możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej (włącznie z htpp:// lub htpps://).
Przygotowanie deklaracji
Data sporządzenia deklaracji
Wybierz datę
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji
Powtórz datę sporządzenia deklaracji, jeśli jest to pierwsze oświadczenie
Wpisz nazwę podmiotu, który dokonał oceny zewnętrznej w wyniku przeglądu, badania, audytu, certyfikacji, itp.
Wpisz adres URL strony internetowej z wynikami przeglądu lub pliku z raportem do pobrania (włącznie z protokołem htpps:// lub htpps://).
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Wpisz Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dostępność i załatwianie wniosków
Wpisz adres e-mail osoby kontaktowej odpowiedzialnej za dostępność i załatwianie wniosków.
Wpisz numer telefonu komórkowego lub numer telefonu stacjonarnego z numerem kierunkowym (co najmniej 9 cyfr).
Skargi i odwołania
Wpisz nazwę organu, do którego można wnieść skargę, np. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 100 w Miasteczku
Wpisz dokładny adres, na jaki należy wysłać poczta skargę-odwołanie
Wpisz adres e-mail organu odwoławczego
Wpisz numer telefonu komórkowego lub numer telefonu stacjonarnego z numerem kierunkowym (co najmniej 9 cyfr).
Dostępność architektoniczna
Dostępność architektoniczna. Opisz dostępność architektoniczną siedziby swojej instytucji. Jeżeli lokalizacji jest kilka, podaj adres lokalizacji i utwórz odrębny opis dla każdej lokalizacji. Nazwę (adres) lokalizacji oznacz nagłówkiem H3
Informacje dodatkowe i inne oświadczenia
Udogodnienia. Wpisz informacje przydatne dla osób ze specjalnymi potrzebami o zastosowanych ułatwieniach, np. - skrótach klawiaturowych - przełącznikach rozmiaru tekstu, kontrastach Użyj listy punktowanej. W jednym punkcie wskaż jedną informację
Inne informacje i oświadczenia. Wpisz dodatkowe informacje, które chcesz umieścić w deklaracji, np. deklarację o chęci osiągnięcia lub osiągnięciu poziomu wyższego od wymagań prawnych.
Aplikacje mobilne
Dodaj aplikacje mobilne

Naciśnięcie przycisku powoduje dodanie wiersza dla jednej aplikacji.

Sprawdź, czy wszystkie pola zostały wypełnione poprawnie. Jeśli tak, naciśnij poniżej przycisk Utwórz deklarację. Poniżej zostanie wyświetlona treść deklaracji oraz w specjalnym polu pod deklaracja – kod HTML do pobrania. Jeżeli w utworzonej deklaracji znajdą się błędnie wprowadzone dane, popraw je w formularzu powyżej, a następnie ponownie naciśnij Utwórz deklarację.